Skip to main content

Uncategorised

KVKK ve Gizlilik Politikaları

KVKK

KVKK ve Gizlilik Politikaları

Birlikte Güçlüyüz

Çerez Politikası

Cookie & Çerez Gizlilik Politikası İşbu Gizlilik Politikası'nın amacı STOKİS ("Şirket") tarafından işletilmekte olan www.stokis.com.tr internet sitesi ("Site") ile mobil uygulamasının (hepsi birlikte "Platform" olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri ("Veri Sahibi") tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket'in, Veri Sahibi'nin Platform'u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder. Hangi Veriler İşlenmektedir? İşbu başlık altında, Şirket tarafından işlenen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında "kişisel veri" ifadesi aşağıda yer ala

Devamını oku

Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ Veri Sorumlusu: STOKİS Adres: Altınova Sinan Mah. Bilgin Sok. No:14, Kepez / Antalya Vergi No: 00000000 Mersis No: 000000 "STOKİS " Bu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ("Kanun") Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla STOKİS ("Şirket") tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin işlenmesine, korunmasına azami özen gösteriyoruz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca, veri sorumlusu olarak; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda, KVK Kanunu'nda tanımlı şekli ile "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, sizleri aydınlatmak istiyoruz. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasından

Devamını oku

KVKK Politikası

STOKİS KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI İçindekiler 1. GİRİŞ 2. AMAÇ 3. KAPSAM 4. TANIMLAR 5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER 6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 6.1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI 6.2. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 6.3. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN KATEGORİZASYON 7. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI 7.1. KİŞİSEL VERİLERİN Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek için Alınan Teknik Tedbirler 7.2. KİŞİSEL VERİLERİN Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek için Alınan İdari Tedbirler 7.3. KİŞİSEL VERİ

Devamını oku

KVKK Saklama ve İmha Politikası

1. POLİTİKANIN AMACI Bu politikanın amacı; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'a (Kanun) dayalı olarak çıkarılmış olan ve 30224 sayılı Resmi Gazete 'de 28.10.2017 tarihinde yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik'in (Yönetmelik) 5. ve 6. maddeleri gereği kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin yükümlülüklerin ve Yönetmelik'te belirtilen sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile STOKİS genelinde uygulanacak tüm kurallar ile rol ve sorumlulukları belirlemektir. 2. POLİTİKANIN KAPSAMI Politika STOKİS ("Şirket") Genelinde (nezdinde) tutulan, 6698 Sayılı Kanun ile tanımlanan kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, tüm Şirket çalışanlarını, yöneticilerini, danışmanlarını ve kişisel veri paylaşımı söz konusu olan tüm durumlarda iştiraklerini, dış hizmeti sağlayıcılarını ve Şirket'in sair hukuki ilişkiye girdiği gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır. Politika Kanun'da belirtildiği şekilde, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla verilerin işlendiği si

Devamını oku

Veri Sahibi Başvuru Formu

6698 KVKK VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU GENEL AÇIKLAMALAR 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda (KVKK) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, KVKK'nın 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. KVKK'nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Kurumumuza bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların; Kimlik teyidini sağlayacak bir belge ile birlikte ıslak imzalı başvuru formunun elden, noter aracılığı ile 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi yöntemlerinden biri ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres ve Dikkat Edilecekler Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile ıslak imzalı başvuru

Devamını oku

Devamını oku …KVKK ve Gizlilik Politikaları

  • İzlenme: 1651